Klanten geven ons een

1987 reviews
9.5 10.00
Tasabeh Omer - 10
Pluspunten
Ik vind het heel nutig
Verbeterpunten
N.v.t.

Algemene voorwaarden

Hieronder vermelden wij de voorwaarden die bij ons bedrijf van kracht zijn. Deze voorwaarden geven u als klant van Honingonline.nl bescherming, maar ook garantie dat u een goed product snel thuis geleverd krijgt. Deze algemene voorwaarden zijn geheel in overeenstemming met hetgeen u elders op onze website kunt lezen.

Artikel 1        Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen imkerij De Valksche Bijenhof, hierna te noemen: webshop Honingonline.nl, en de klant, hierna te noemen: wederpartij.
1.2 De webshop Honingonline.nl staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam De Valksche Bijenhof, Koudhoornweg 8, 6741 JG Lunteren, Holland onder nummer 09161921met als handelsnaam Honingonline.nl.
1.3 Webshop Honingonline.nl heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de webshop te wijzigen. 
1.4  Door het plaatsen van een bestelling verklaart de wederpartij zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene voorwaarden.
Artikel 2        Prijzen
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's
 inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.
2.2 Webshop Honingonline.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van typ- en/of programmeer- of programmafouten in de webshop.
2.3 Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 3       Betaling       
3.1 Betaling (overboeking) via overboeking per bank of giro of iDEAL.
3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden, zodra de betaling volledig is voldaan.
Artikel 4        Levering


4.1 Webshop Honingonline.nl besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan het gerenommeerde vervoersbedrijf PostNL.
4.2 Webshop Honingonline.nl streeft er naar om de bestellingen binnen Nederland binnen 3 werkdagen, na ontvangst van de betaling bij u af te laten leveren.
4.3 Webshop Honingonline.nl streeft er naar om de bestellingen binnen België/Duitsland binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling bij u af te laten leveren.
4.4 Webshop Honingonline.nl zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestelling binnen de bovenstaande termijn uit te leveren. Indien de levering vertraging oploop, zal de wederpartij hiervan bericht ontvangen. 
4.5 De wederpartij gaat bij het bestellen akkoord met de verzendtarieven zoals die op de webshop Honingonline.nl vermeld zijn in het kopje Verzenden & tarieven.
Artikel 5        Retourneren
5.1 Als consument heeft de wederpartij het recht om non-foodproducten te retourneren. Wanneer een non-foodproduct niet aan de verwachting  van de wederpartij voldoet, bestaat de mogelijkheid om het artikel ongeopend en zonder enige gebruikssporen te retourneren.
5.2 De verzendkosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de wederpartij. 
5.3 Voor retournering gelden de volgende voorwaarden:
- Na de bezorging heeft de wederpartij 14 dagen de tijd om non-foodproducten te retourneren.
- Na afloop van deze 14-daagse termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is deze definitief.
- De non-foodproducten dienen in originele staat te zijn, d.w.z onbeschadigd en in de originele verpakking teruggestuurd te worden. De verzendverpakking mag geopend worden om het artikel te bekijken. Wordt het artikel echter beschadigd door onzorgvuldig handelen, kan het artikel niet meer geretourneerd worden.
- Foodproducten kunnen uitsluitend geretourneerd worden bij geconstateerd bederf bij ontvangst. Wederpartij dient hiervoor op de dag van ontvangst een check te doen en binnen 1 werkdag Honingonline.nl te informeren per telefoon op 065 - 155 84 90 en/of e-mail via info@honingonline.nl. 
- Het door de wederpartij betaalde bij product horende bedrag wordt teruggestort zodra de retourzending zonder gebreken terug ontvangen is bij webshop Honingonline.nl.
5.4  Hoe een pakket retourneren?


- De wederpartij maakt een foto van het product waarover deze ontevreden is en pakt het vervolgens in de originele verpakking zorgvuldig in.
- De wederpartij laat op eigen kosten een gerenommeerd vervoerdersbedrijf het pakketje terug bezorgen bij webshop Honingonline.nl p/a zoals beschreven in artikel 1.2.
Artikel 6        Voorraad
6.1 Bij elk artikel staat vermeld of het op voorraad is. Mocht het toch niet op voorraad zijn, dan krijgt u van webshop Honingonline.nl hierover bericht.
6.2 Webshop Honingonline.nl  behoudt zich het recht voor om bij het niet kunnen leveren van het bestelde product het door de wederpartij betaalde bedrag terug te storten en niet te leveren.
Artikel 7    Overmacht
7.1 Webshop Honingonline.nl is niet gehouden aan het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop webshop Honingonline.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor webshop Honingonline.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Webshop Honingonline.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat webshop Honingonline.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Webshop Honingonline.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.4 Indien webshop Honingonline.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is webshop Honingonline.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 8        Aansprakelijkheid
8.1 Indien webshop Honingonline.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2 Webshop Honingonline.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat webshop Honingonline.nl is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
8.3 Webshop Honingonline.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van webshop Honingonline.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan webshop Honingonline.nl toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
8.5 Webshop Honingonline.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
8.6 Indien webshop Honingonline.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van webshop Honingonline.nl beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.7 De aansprakelijkheid van webshop Honingonline.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van webshop Honingonline.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 9        Verjaringstermijn
9.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens webshop Honingonline.nl en de door webshop Honingonline.nl bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
9.2 Het bepaalde in lid 9.1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de wederpartij de webshop Honingonline.nl van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld. 
Artikel 10     Risico-overgang
10.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de wederpartij worden gebracht. 
Artikel 11    Vrijwaring
11.1 De wederpartij vrijwaart webshop Honingonline.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan webshop Honingonline.nl toerekenbaar is.
11.2 Indien webshop Honingonline.nl uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden webshop Honingonline.nl zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is webshop Honingonline.nl, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van webshop Honingonline.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij. 
Artikel 12     Intellectueel eigendom
12.1 De webshop Honingonline.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving m.b.t. intellectueel eigendom. De webshop Honingonline.nl heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 13    Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij webshop Honingonline.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.